top of page

 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 

 

Definities 

1. Handelmaatschappij Blees bv hodn Rotan Blees gevestigd te Noordwijk-Zh onder Kvk nr 33.23.40.15 

2. Klant; degene met wie Rotan Blees een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen; Rotan Blees en klant samen. 

4. Consument; een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rotan Blees. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen 

1. Alle prijzen die Rotan Blees hanteert zijn in euro’s, bij “B2B” aanbiedingen exclusief btw, bij “B2C” aanbiedingen inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Rotan Blees hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins zijn kenbaar gemaakt, kan Rotan Blees te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Rotan Blees niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3. tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Monsters en modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Betalingen en betalingstermijn 

1. Rotan Blees mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2. De klant dient bij betaling achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan. 

 

 

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Rotan Blees de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen 

4. Rotan Blees behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

Producten worden direct afgerekend. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Rotan Blees gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rotan Blees. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Rotan Blees zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Rotan Blees op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rotan Blees, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen. 

 

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Rotan Blees gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

2. Rotan Blees roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Rotan Blees, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat; 

• Het product niet is gebruikt 

• Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast. 

• De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan; 

• Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling. 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via sales@rotanblees.nl

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Rotan Blees, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

 

Vergoeding van bezorgkosten 

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Rotan Blees heeft geretourneerd, dan zal Rotan Blees eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Rotan Blees voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

 

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Rotan Blees kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Rotan Blees heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Rotan Blees. 

3. Rotan Blees is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Rotan Blees te verrekenen met een vordering op Rotan Blees 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Levering vind plaats zolang de voorraad strekt 

2. Levering vindt plaats bij Rotan Blees, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Rotan Blees het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Rotan Blees kan tegenwerpen. 

 

Levertijd 

1. De door Rotan Blees opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Rotan Blees. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rotan Blees niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Rotan Blees niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventueel zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Rotan Blees, bij gebreke waarvan Rotan Blees niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Bewaring 

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van de producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Garantie 

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. 

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product van de klant in ontvangst neemt. 

 

Ruilen 

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan; 

• Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur. 

• Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes. 

• Het product is nog niet gebruikt. 

2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Rotan Blees tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rotan Blees geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

1. De klant dient een door Rotan Blees geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Rotan Blees daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Rotan Blees uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Rotan Blees in staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rotan Blees gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rotan Blees 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Rotan Blees ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Rotan Blees een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Rotan Blees verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Rotan Blees 

1. Rotan Blees is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Rotan Blees aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Rotan Blees is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Indien Rotan Blees aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Rotan Blees vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aanprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rotan Blees toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichting door Rotan Blees niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rotan Blees in verzuim is. 

 

 

3. Rotan Blees heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rotan Blees kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rotan Blees in de nakoming van enige verplichting te aanzien van de klant niet aan Rotan Blees kan worden toegerekend in een van de wil van Rotan Blees onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rotan Blees kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Rotan Blees 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rotan Blees er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Rotan Blees is in een overmacht situatie geen (enkele) schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet. 

 

Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Voorafgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Rotan Blees is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Rotan Blees zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Rotan Blees 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van war Rotan Blees bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rotan Blees is gevestigd / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Opgesteld op 01 februari 2022. 

bottom of page